Search again

พบ: 17  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 1-8 = Laws related to public health, environmental health and forensic medicine : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยา...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559
เลขเรียก
344.04 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การคลังและงบประมาณ : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public finance and budgeting / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
336 ม192ก 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 1-7 = Environment management for early childhood development : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
372.21 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public health management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561
เลขเรียก
353.6 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารงานสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา = Public health management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560
เลขเรียก
353.6 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเบี้องต้น = Principles of economic development planning / เอื้อมพร วงศาโรจน์.
ผู้แต่ง
เอื้อมพร วงศาโรจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียก
338.9 อ6116ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน / ตลาดหลักทรัพย์
ผู้แต่ง
ตลาดหลักทรัพย์
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ 2546
เลขเรียก
32.632 ต17ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสาธารณสุขทั่วไป หน่วยที่ 1-7 : เอกสารการสอนชุดวิชา = General health management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558
เลขเรียก
362.1 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การสื่อสาร = Communication : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย , 2543.
เลขเรียก
302.3 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม : เอกสารการสอนชุดวิชา = Family and ecology / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก
301.42 ม192ค 2559
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
ความต้องการวัตถุดิบ ของโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2541 / กองส่งเสริมธุรกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กอง, 2541.
เลขเรียก
338.17 ค172
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
วิธีวิจัยทางสหกรณ์ / สุวรรณา ธุวโชติ
ผู้แต่ง
สุวรรณา ธุวโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียก
334.072 ส47ว
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค / พรายพล คุ้มทรัพย์, สมัย โกรชินทาคม.
ผู้แต่ง
พรายพล คุ้มทรัพย์.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ.], 2544.
เลขเรียก
338.925 พ172ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร หน่วยที่ 1-8 = Principles and theories of communication : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย , 2542.
เลขเรียก
301.16 ม192ห
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
ผู้แต่ง
ชูสิทธิ์ ชูชาติ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : โปรแกรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก
338.4791 ช418อ
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles