Search again

พบ: 97  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 สัปดาห์ พัฒนาความคิด / อำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่าพงศ์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,แสงดาว 2542.
เลขเรียก
153.42 อ215ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Practice tests to accompany Psychology: an introduction,by Benjamin B. Lahey / prepared by R. Eric Landrum,Teresa Landrum
ผู้แต่ง
Pred, Robert S
สำนักพิมพ์
New York : McGraw-Hill, c2001
เลขเรียก
150
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมลิขิตและชีวิตระหว่างภพ / โดย ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
ผู้แต่ง
ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543.
เลขเรียก
294.31883 ป15ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด / สุวิทย์ มูลคำ...[และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : EK Books, [255-]
เลขเรียก
153.4207 ก272
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์สร้างเด็กให้ปัญญาเลิศ / โดย อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)
ผู้แต่ง
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545
เลขเรียก
371.95|bอ484ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีสอนเด็กเรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ผู้แต่ง
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2548
เลขเรียก
495.911 ศ371ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550
เลขเรียก
371.3028 ส215
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การนิเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ/ กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,ม.ป.พ. 2544
เลขเรียก
33.7 ก17ก ล.9
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา / เขียน: สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ; บรรณาธิการ: ปรัชญา เวสารัชช์...[และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่ง
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2545
เลขเรียก
372.12 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา / เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
ผู้แต่ง
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2544
เลขเรียก
371.2 ส517ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ เทศ แกล้วกสิกรรม
ผู้แต่ง
เทศ แกล้วกสิกรรม
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2544
เลขเรียก
371 ท58ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ หัวหน้าโครงการ,ศศิธร เล็กสุขศรี... [และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก
370.1523 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยปฏิบัติการผลงานวิชาการสำหรับครู
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2541
เลขเรียก
003 ก27 ฉ.2
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology research / เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
ผู้แต่ง
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น ; 2537.
เลขเรียก
371.33072 อ51ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย : บันทึกการสัมมนา / สุริชัยหวันแก้ว, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2545
เลขเรียก
307.72072 ก257
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles