Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบจาก : รายงานการวิจัย = Development of Nipa Palm Leaf tea / นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
ผู้แต่ง
นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 641.877 น177ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน : รายงานการศึกษา / กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.
ผู้แต่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2562.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส142ป 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
รูปแบบการถ่ายทอดทักษะ องค์ความรู้ จากประสบการณ์ทำงานสำหรับเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = The knowledge transfer model from experience for enhancing s...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 658.313 บ432ร 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : รายงานการวิจัย / สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ผู้แต่ง
กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา, 2562.
เลขเรียก
ว. 370.115 ก1711น 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
โครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าที่รัฐในองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โกวิทย์ กังสนันท์ ... [และคนอ...
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561.
เลขเรียก
ว. 353.46 ค872 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles