Search again

พบ: 74  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1 สัปดาห์ พัฒนาความคิด / อำนวยชัย ปฏิพันธ์เผ่าพงศ์, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์.
สำนักพิมพ์
:กรุงเทพฯ ,แสงดาว 2542.
เลขเรียก
153.42 อ215ห
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Practice tests to accompany Psychology: an introduction,by Benjamin B. Lahey / prepared by R. Eric Landrum,Teresa Landrum
ผู้แต่ง
Pred, Robert S
สำนักพิมพ์
New York : McGraw-Hill, c2001
เลขเรียก
150
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรรมลิขิตและชีวิตระหว่างภพ / โดย ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
ผู้แต่ง
ปนาพันธ์ นุตร์อำพันธ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2543.
เลขเรียก
294.31883 ป15ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์สร้างเด็กให้ปัญญาเลิศ / โดย อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)
ผู้แต่ง
อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545
เลขเรียก
371.95|bอ484ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลวิธีสอนเด็กเรียนเขียนกวี / ศิวกานท์ ปทุมสูติ
ผู้แต่ง
ศิวกานท์ ปทุมสูติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2548
เลขเรียก
495.911 ศ371ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้แต่ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550
เลขเรียก
371.3028 ส215
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา / เขียน: สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ; บรรณาธิการ: ปรัชญา เวสารัชช์...[และคนอื่น ๆ]
ผู้แต่ง
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2545
เลขเรียก
372.12 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา / เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
ผู้แต่ง
เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์, 2544
เลขเรียก
371.2 ส517ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรณีตัวอย่าง : หลักสูตรบูรณาการ หัวหน้าโครงการ,ศศิธร เล็กสุขศรี... [และคนอื่นๆ]
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546
เลขเรียก
370.1523 ส215ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology research / เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์
ผู้แต่ง
เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น ; 2537.
เลขเรียก
371.33072 อ51ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยเพื่อฟื้นฟูชุมชน : มิติใหม่ของสังคมไทย : บันทึกการสัมมนา / สุริชัยหวันแก้ว, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2545
เลขเรียก
307.72072 ก257
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.
ผู้แต่ง
ศิริชัย พงษ์วิชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
519.5 ศ373ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเสริมพลังจิตใจ จริยธรรม และวินัยสำหรับเด็กและเยาวชนร่วมกับกระบวนการคิดของสมอง / นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่งเสริมการศึกษาและจริยธรรม, 2545.
เลขเรียก
170 น125ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาไทย 1 / คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
เลขเรียก
495.918 ก272
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กิจกรรมภาษาอังกฤษกับเด็ก = Young Learners / Sarah Phillips ; เตือนใจ เฉลิมกิจ, แปล ; ศรีภูมิ อัครมาส, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย
ผู้แต่ง
ฟิลลิปส์, ซาร่า.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง, 2545.
เลขเรียก
420.7 ฟ377ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะครุศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles