Search again

พบ: 28  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Human anatomy / Kent M. van de Graaff
ผู้แต่ง
Van de graaff, Kent m.
สำนักพิมพ์
Boston, Mass. : Wm.C.Brown, c1998.
เลขเรียก
611 V217H
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
Physiology & anatomy / Esther M. Greisheimer and Mary P. Wiedeman.
ผู้แต่ง
Greisheimer, Esther m.
สำนักพิมพ์
Philadelphia : J.B. Lippincott, c1972.
เลขเรียก
612 G824P
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
Prosea ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 19 พืชให้น้ำมันหอม / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
ผู้แต่ง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง , 2544.
เลขเรียก
633.82 ส142พ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้ง / หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปมันสำปะหลังและแป้ง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,
เลขเรียก
664.2 ก27
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ ทบวงมหาวิทยาลัย.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายโรงพิมพ์สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียก
630.72 ม192ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภค = Sensory evaluation and consumer acceptance / เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
ผู้แต่ง
เพ็ญขวัญ ชมปรีดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
664.07 พ531ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image

image
การปลูกพืชไร่เมืองร้อน / ปัญจ ปรีชาพงศ์.
ผู้แต่ง
ปัญจ ปรีชาพงศ์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : แพร่พิทยา, 2521.
เลขเรียก
633 ป522ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การเพาะขยายพันธุ์ปลา / อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้แต่ง
อุทัยรัตน์ ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รั้วเขียว, 2538
เลขเรียก
639.2 อ4411ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การเลื้ยงสุกร / บุญลือ เผือกผ่อง
ผู้แต่ง
บุญลือ เผือกผ่อง.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียก
636.4 บ437ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
การใช้ประโยชน์จากของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ ภายใต้โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเซียตะวันออก / กรมปศุสัตว์.
ผู้แต่ง
กรมปศุสัตว์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรม, ม.ป.ป.
เลขเรียก
628.7 ก176ก
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / วิรัช จิ๋วแหยม.
ผู้แต่ง
วิรัช จิ๋วแหยม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก
639.8 ว372ค
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
คู่มือสอบเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรทั่วประเทศ / ประสงค์ หลำสะอาด และคนอื่นๆ
ผู้แต่ง
ประสงค์ หลำสะอาด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บูรพาศิลป์, ม.ป.ป.
เลขเรียก
631 ร1711ส
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
จุลินทรีย์และกิจกรรมในดิน / สมศักดิ์ วังใน.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ วังใน.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524
เลขเรียก
631.417 ส283จ
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

image
ประมวลบทความประกอบวิชาเกษตรกรรม พืชไร่-ไม้ผล-อาหารและโภชนาการ/ รวบรวมโดย ขจร ทองอำไพ.
ผู้แต่ง
ขจร ทองอำไพ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2516.
เลขเรียก
630 ข127ป
สาขาห้องสมุด
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles