Search again

พบ: 235  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำไปสู่การถ่ายทอดอย่างยั่งยืนในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = The manageral process of community products for sustainable inheritance in Bang...
ผู้แต่ง
บุญชู สงวนความดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 บ432ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการพัฒนาสื่อรณรงค์การบริโภคเมนูภูมิปัญญาอาหารไทยเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย / นิรมล บางพระ.
ผู้แต่ง
นิรมล บางพระ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหารแห้งสำหรับผู้บริโภคในยุค New Normal : รายงานการวิจัย / นิชาภา พิมพสุต.
ผู้แต่ง
นิชาภา พิมพสุต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้กลุ่มอนุรักษ์ปลาสลิด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Knowledge management of Snake Skinned gourami conservation group at Amphoe Bang Bo, Samut Prakan province...
ผู้แต่ง
ณัฏฐภรณ์ เสารยะวิเศษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 639.31 ณ113ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้การแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยดินดำของวิสาหกิจชุมชน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย / จันทนา อินทฉิม.
ผู้แต่ง
จันทนา อินทฉิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านกระบวนการผลิตหัตถกรรมไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านรักษ์ดิน : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Production Process of Thai Crafts for Inhe...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.642 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล : รายงานการวิจัย = The Knowledge management of administration for inherit Thai classical music cultu...
ผู้แต่ง
วินัยธร วิชัยดิษฐ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 780.9593 ว3511ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการในการสืบสานและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาชุมชนกำแพงทองพัฒนา : รายงานการวิจัย = The Knowledge Management of Administration for Cutural To...
ผู้แต่ง
สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก
ว. 915.93 ส443ก 2562
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นมาของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ 6 ชุมชนย่านกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อการท่องเที่ยว : รายงานการวิจัย = The study and knowledge management on art, culture, and ...
ผู้แต่ง
วาสนา เพิ่มพูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 338.4791 ว285ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความรู้เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The Knowledge management for inheritance Thai cultural in Dhonburi District, Bangkok / สมจินตนา จิรายุกุล, วิน...
ผู้แต่ง
สมจินตนา จิรายุกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2563.
เลขเรียก
ว. 915.93 ส162ก 2563
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการค่ายพักแรมสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว : รายงานการวิจัย = Camp management for people with physical disability / นุชรา แสวงสุข, ประพัฒน์ เขียวประภัสสร.
ผู้แต่ง
นุชรา แสวงสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 305.9083 น427ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ = A strong community at management in line with sufficienc...
ผู้แต่ง
จันทนา อินทฉิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2561.
เลขเรียก
ว. 307.14 จ115ก 2561
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

image
การจัดการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจโรงแรมเจ้าของคนเดียว ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์.
ผู้แต่ง
กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2565.
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles