Search again

พบ: 104  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ประเพณีสร้างสรรค์" ในสังคมไทยร่วมสมัย / ศิราพร ณ ถลาง, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2558.
เลขเรียก
390.09593 ป1711 2558
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
12 ค่านิยม สังคมพัฒนา / ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
ผู้แต่ง
ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, 2558
เลขเรียก
306 ป1711ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญาและมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก
371.3 ช824ส
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
Asean beyond 2015 / ประภัสสร์ เทพชาตรี, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558
เลขเรียก
341.247 อ252
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-5 = Occupational health and safety laws and standards : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
344.0465 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 11-15 = Occupational health and safety laws and standards : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
344.0465 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 6-10 = Occupational health and safety laws and standards : เอกสารการสอนชุดวิชา / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
344.0465 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับงานบริการอาหาร / วราภา มหากาญจนกุล ... [และคนอื่นๆ]
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558
เลขเรียก
363.192 ก272
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการยุคโลกา-เทศาภิวัฒน์ : ในมุมมองนักปฏิบัติ / สุดจิต นิมิตกุล
ผู้แต่ง
สุดจิต นิมิตกุล
สำนักพิมพ์
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2558
เลขเรียก
351 ส442ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21/ ผู้เรียบเรียง สุคนธ์ สินธพานนท์
ผู้แต่ง
สุคนธ์ สินธพานนท์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียก
371.3 ส415ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์, พเยาว์ ยินดีสุข
ผู้แต่ง
พิมพันธ์ เดชะคุปต์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
371.102 พ366ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดทำสารนิทัศน์ในระดับปฐมวัย / พัชรี ผลโยธิน, วรนาท รักสกุลไทย.
ผู้แต่ง
พัชรี ผลโยธิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้ เลิร์นนิ่ง, 2558
เลขเรียก
372.21 พ112ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ หน่วยที่ 1-8 = Provision of learning experiences in vocational and career education : ประมวลสาระชุดวิชา / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
370.115 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาอาชีพ หน่วยที่ 9-15 = Provision of learning experiences in vocational and career education : ประมวลสาระชุดวิชา / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
เลขเรียก
370.115 ม192ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

image
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ = International financialmanagement / พรชัย ชุนหจินดา
ผู้แต่ง
พรชัย ชุนหจินดา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประชุมทอง พริ้นติ้ง, 2558
เลขเรียก
332.042 พ172ก
สาขาห้องสมุด
หอสมุดกลาง
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles