เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
รายการใหม่รายเดือน
รายการใหม่ 3 เดือนล่าสุด
รายการที่มีผู้ยืมมากที่สุด
วารสาร
บทความวารสาร
มีข้อมูลในแท็ก 856
เป็นของสาขา:ครุศาสตร์
เป็นของสาขา:หอสมุดกลาง
เป็นของสาขา:บัณฑิตศึกษา
ไฟล์แนบ:Fulltext
ไฟล์แนบ:สื่อโสตทัศน์
ไฟล์แนบ:สารบัญวารสาร
ไฟล์แนบ:ภาพปก
ไฟล์แนบ:บทความวารสาร
แสดงที่หน้าหลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในประสิทธิภาพความคาดหวังในความพยายาม และอิทธิพลของสังคมกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง กรมส่งเสริมสหกรณ์ = Relationships between the performance expectancy, effort expectancy, social influence and behavioral intention to use information systems of officers in central agencies of Cooperatives Promotion Department / ธนภาคย์ ใยทา ... [และคนอื่น ๆ].
อิทธิพลของบริบทส่วนบุคคล องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถของกระบวนการจัดการความรู้การปฏิบัติในการจัดการความรู้ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลเอกชน = The impact of individual, organizational, information technology, knowledge management process and knowledge management operations contexts toward staff performance of private hospitals / อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้แผนภาพ (Predict-Observe-Explain-Mapping : POEM) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = The results of predict-observe-explain teaching technique with mapping (POEM) to learning achievement and analytical thinking skills of 11th grade students / ณริศรา อรรฆยมาศ, พูนสุข อุดม และอานอบ คันฑะชา.

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.