เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
รายการใหม่รายเดือน
รายการใหม่ 3 เดือนล่าสุด
รายการที่มีผู้ยืมมากที่สุด
วารสาร
บทความวารสาร
มีข้อมูลในแท็ก 856
เป็นของสาขา:คณะครุศาสตร์
เป็นของสาขา:หอสมุดกลาง
เป็นของสาขา:บัณฑิตศึกษา
เป็นของสาขา:คณะเทคโนการเกษตรและอาหาร
เป็นของสาขา:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบ:Fulltext
ไฟล์แนบ:สื่อโสตทัศน์
ไฟล์แนบ:สารบัญวารสาร
ไฟล์แนบ:ภาพปก
ไฟล์แนบ:บทความวารสาร
แสดงที่หน้าหลัก
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ เรื่อง การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้โดยใช้แผนการไหล Data flow Diagram ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลน์อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้และสืบเสาะหาความรู้ = The Development of learning achievement
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า = Development of adaptive blended learning with social networks to enhance computation thinking skill and writing program skill for electrical engineering students / กิตติ เสือแพร, มีชัย โลหะการ และปณิตา วรรณพิรุณ.
การพัฒนาชุดแบบวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย) = The development of an electronics learning package to measure desirable attribute of learning enthusiasm based on basic educational core curriculum B.E.2551 Mathayomsueksa 4 students at the schools under the secondary educational service area office 19 (Loei) / ภาคินี นนทะศรี, ภัทราพร เกษสังข์ และพงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์.

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.