เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
รายการใหม่รายเดือน
รายการใหม่ 3 เดือนล่าสุด
รายการที่มีผู้ยืมมากที่สุด
วารสาร
บทความวารสาร
มีข้อมูลในแท็ก 856
เป็นของสาขา:คณะครุศาสตร์
เป็นของสาขา:หอสมุดกลาง
เป็นของสาขา:บัณฑิตศึกษา
เป็นของสาขา:คณะเทคโนการเกษตรและอาหาร
เป็นของสาขา:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบ:Fulltext
ไฟล์แนบ:สื่อโสตทัศน์
ไฟล์แนบ:สารบัญวารสาร
ไฟล์แนบ:ภาพปก
ไฟล์แนบ:บทความวารสาร
แสดงที่หน้าหลัก
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) = Student’s mathematical problem solving by using of constructivist web-based learning environment model to enhance mathematical problem solving for the sixth grade students the demonstration school of Khon Kaen university (Mordindang) / วัชราภรณ์ ถ้้ากลาง, สุมาลี ชัยเจริญ.
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาแบบเปียกสลับแห้งโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชาวนา หมู่ที่ 1 บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก= Participatory communication for creating communication strategy to persuade Ban Nong Krub farmers’s adaptation of alternate wetting and drying farming according to the king’s sufficiency economy philosophy / บุษบา หินเธาว์, ลลิตา จิตต์การุญ.

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.