เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
รายการใหม่รายเดือน
รายการใหม่ 3 เดือนล่าสุด
รายการที่มีผู้ยืมมากที่สุด
วารสาร
บทความวารสาร
มีข้อมูลในแท็ก 856
เป็นของสาขา:คณะครุศาสตร์
เป็นของสาขา:หอสมุดกลาง
เป็นของสาขา:บัณฑิตศึกษา
เป็นของสาขา:คณะเทคโนการเกษตรและอาหาร
เป็นของสาขา:คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบ:Fulltext
ไฟล์แนบ:สื่อโสตทัศน์
ไฟล์แนบ:สารบัญวารสาร
ไฟล์แนบ:ภาพปก
ไฟล์แนบ:บทความวารสาร
แสดงที่หน้าหลัก
กรกฎาคม 2561 มิถุนายน 2561 พฤษภาคม 2561 เมษายน 2561 มีนาคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มกราคม 2561 ธันวาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ตุลาคม 2560 กันยายน 2560 สิงหาคม 2560

การศึกษาศักยภาพของชุมชนและรุปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลพรหมพิราม บนเส้นทางเขื่อนนเรศวร หมู่บ้านดอกไม้ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก : รายงานวิจัย = The Study and development of the students sufficiency ecomomy value : a case study of management science students of Pibulsongkram Rajabhat University / บุษบา หินเธาว์, ยรรยงวรกร ทองแย้ม และสุจิตรา เปลี่ยนดวง

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.