เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
รายการใหม่รายเดือน
รายการใหม่ 3 เดือนล่าสุด
รายการที่มีผู้ยืมมากที่สุด
วารสาร
บทความวารสาร
มีข้อมูลในแท็ก 856
เป็นของสาขา:ครุศาสตร์
เป็นของสาขา:หอสมุดกลาง
เป็นของสาขา:บัณฑิตศึกษา
ไฟล์แนบ:Fulltext
ไฟล์แนบ:สื่อโสตทัศน์
ไฟล์แนบ:สารบัญวารสาร
ไฟล์แนบ:ภาพปก
ไฟล์แนบ:บทความวารสาร
แสดงที่หน้าหลัก
เมษายน 2560 มีนาคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มกราคม 2560 ธันวาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ตุลาคม 2559 กันยายน 2559 สิงหาคม 2559 กรกฎาคม 2559 มิถุนายน 2559 พฤษภาคม 2559

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.