เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุรชัย อนุตระกูลชัย.
 ชื่อวารสาร  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ ปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (ก.ย.- ธ.ค.60) หน้า 208-220.
 ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของสมรรถนะนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) = The casual model of structural relationship among competencies of human resource managers affecting the effectiveness of regional sales and customer services 2, TOT Public Company Limited / สุรชัย อนุตระกูลชัย, มนูญ ศิวารมย์ และถวิล ลดาวัลย์.
 พิมพ์ลักษณ์  2560.
 หมายเหตุ  มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.
 ISSN  1905-9647
 ห้องสมุดมี  มรพส.
 หัวเรื่อง  นักบริหาร.
 หัวเรื่อง  บริการลูกค้า.
 หัวเรื่อง  สมรรถนะ.
 หัวเรื่อง  ทรัพยากรมนุษย์.
 ผู้แต่งร่วม  มนูญ ศิวารมย์, ผู้แต่งร่วม.
 ผู้แต่งร่วม  ถวิล ลดาวัลย์, ผู้แต่งร่วม.
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ = Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University. [ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นักบริหาร.]
    หัวเรื่อง [บริการลูกค้า.]
    หัวเรื่อง [สมรรถนะ.]
    หัวเรื่อง [ทรัพยากรมนุษย์.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ความสัมพันธ์โครง..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.