เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สาวิตรี เกษณี.
 ชื่อวารสาร  วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่11,ฉบับที่ 1(ม.ค.-มิ.ย.2560)หน้า 13-19.
 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความสามรถในการอ่านโดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการประสาทสัมผัสร่วมกับหลักการสอนแบบ 3Rs ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา= Reading ability development by learning management based on sensory integrated and 3Rs teaching method of intellectual disability students/ สาวิตรี เกษณี,ศิริวิมล ใจงาม และผ่องลักษม์ จิตต์การุณ.
 พิมพ์ลักษณ์  2560.
 ISSN  2408-1256
 ห้องสมุดมี  มรมส.
 หัวเรื่อง  การอ่าน.
 หัวเรื่อง  ความบกพร่องทางสติปัญญา.
 หัวเรื่อง  การอ่านขั้นประถมศึกษา.
 หัวเรื่อง  นักเรียนพิการ.
 หัวเรื่อง  การศึกษา--แบบทดสอบ.
 หัวเรื่อง  aการวัดผลทางการศึกษา.
 ผู้แต่งร่วม  ศิริวิมล ใจงาม, (ผู้แต่งร่วม).
 ผู้แต่งร่วม  ผ่องลักษม์ จิตต์การุณ, (ผู้แต่งร่วม).
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม = Humanities and social sciences journal of Graduate school, Pibulsongkram Rajabhat University. [ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 c.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การอ่าน.]
    หัวเรื่อง [ความบกพร่องทางสติปัญญา.]
    หัวเรื่อง [การอ่านขั้นประถมศึกษา.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาความสามร..

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2019. All Rights Reserved.